FAQ | Doorverwijzing naar zorg

 

1. Wanneer verwijs ik leerlingen door naar de gezondheidszorg?

U kunt een leerling doorsturen naar de gezondheidszorg wanneer hij tot de zwakste 10% behoort wat betreft lezen of wanneer hij tot de zwakste 16% op lezen én de zwakste 10% op spelling behoort. Dit betekent concreet dat leerlingen met een E-score/V-(min)-score op lezen en leerlingen met een lage D-score/V-score op lezen én een E-score/V-(min)-score op spellen – mits vastgesteld op minimaal drie opeenvolgende meetmomenten en na aanbod van extra zorg/specifieke interventies (minimaal twee interventieperioden) – kunnen worden doorgestuurd naar de zorg.

Lees meer

Naar boven

 

2. Hoe beoordeel ik leerlingen die gedoubleerd hebben?

Bij doubleren telt de (didactische) leeftijd door. Normaal heeft een leerling eind groep 4 een didactische leeftijd van 20. Is hij in groep 3 of 4 een keer blijven zitten, dan is zijn didactische leeftijd 30. Laat deze leerling de toets voor E4 maken, want de spellingcategorieën van groep 5 heeft hij nog niet gehad. De vaardigheidsscore van deze leerling – niet de ruwe score! – beoordeel je met de normtabel van E5, die aansluit bij zijn didactische leeftijd. Dit kan omdat spellingtoetsen uit het Cito-LOVS dezelfde onderliggende spellingvaardigheid meten. Download voor meer achtergrond de richtlijn voor doublures.

Naar boven

 

3. Wat moet de school aanleveren in het leerlingdossier?

Het leerlingdossier dat de school aanlevert bevat:

 • basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem;
 • een beschrijving van het lees- en spellingprobleem;
 • signalering van het lees- en spellingproblemen: datum, toets (criteria, score), afgenomen door…;
 • omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider);
 • resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering;
 • vaststelling van toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria;
 • argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit;
 • indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen.

Het dossier wordt getekend door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag.

Naar boven

 

4. Heeft een leerling met dyslexie én ADHD recht op vergoede behandeling?

Een leerling met dyslexie én ADHD kan in principe geen aanspraak maken op vergoede zorg zoals bedoeld in de vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Er is geen sprake van enkelvoudige dyslexie, maar van comorbiditeit.

In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. In de Richtlijn Comorbiditeit van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD), die per oktober 2012 als bijlage is opgenomen bij het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling, staat dat een kind dat een bijkomende stoornis heeft in aanmerking kan komen voor vergoeding als de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor dyslexieonderzoek.

Als de comorbide stoornis wel belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling, dan komt het kind in eerste instantie niet in aanmerking voor vergoeding en wordt geadviseerd eerst de comorbide stoornis te laten behandelen. Het is de diagnosticus die beoordeelt of de bijkomende stoornis belemmerend is voor dyslexieonderzoek en -behandeling.

Alle behandelaren die zijn aangesloten bij het NKD (samenvoeging NKD en KD) werken volgens deze nieuwe richtlijn comorbiditeit.

Naar boven

 

5. Waarom komen kinderen met alleen ernstige enkelvoudige dyslexie in aanmerking voor vergoede behandeling?

Bij de vergoede diagnostiek en behandeling van dyslexie wordt gewerkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 (PDDB 2.0, 2013). In dit Protocol zijn criteria genoemd waaraan een leerling moet voldoen om in aanmerking te komen voor de EED-vergoedingsregeling. 
Het gaat om de volgende criteria:

 • de leerling is 7 tot 13 jaar en zit op de basisschool; 
 • er is sprake van een grote achterstand:
  • de leerling heeft bij drie opeenvolgende toetsmomenten een E score/ V- score voor lezen (eventueel met een tussenmeting na 12 weken intensieve begeleiding); 
  • Of de leerling heeft bij drie opeenvolgende toetsmomenten een E score/ V- score voor spelling en bij drie opeenvolgende toetsmomenten een D of E/V of V- score voor lezen; 
 • er is sprake van hardnekkigheid:
  • de school kan aantonen dat er voldoende extra hulp is geboden op het gebied van lezen en/of spellen; 
 • de leerling valt uit op minimaal 2 van de zes dyslexietyperende factoren;
 • er zijn geen andere verklarende factoren voor de lees- en/of spellingproblemen;
 • er mag geen sprake zijn van bijkomende stoornissen, en indien er wel sprake is van comorbiditeit dient deze onder controle te zijn, zodat de aandoening of stoornis geen invloed heeft op het functioneren en presteren van de leerling.

De term Ernstige Enkelvoudige Dyslexie gaat dus om een indicatiestelling voor vergoede zorg. Er zijn echter ook kinderen, die niet uitvallen om de dyslexietyperende factoren maar wel een grote en hardnekkige achterstand laten zien op lezen en/of spellen. Bij deze kinderen kan dan ook sprake zijn van ernstige dyslexie, maar zij vallen niet onder de EED-regeling. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen ouder dan 13 jaar. Alleen kinderen die voldoen aan de criteria komen voor de vergoede zorg in aanmerking.

Naar boven

 

6. Heeft een kind met een dyslexieverklaring automatisch recht op vergoede behandeling?

Een dyslexieverklaring betreft een vaststelling van dyslexie, maar niet per definitie van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dat betekent dat ook voor kinderen die al een dyslexieverklaring hebben, geldt dat de diagnosticus aan de zorgkant moet bepalen of er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie zoals bedoeld in het kader van deze vergoedingsregeling. Dit kan betekenen dat er aanvullend diagnostisch onderzoek nodig is. Dit aanvullende onderzoek wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Alleen wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden van de vergoedingsregeling, kan er sprake zijn van vergoeding van de behandeling.

Naar boven

 

7. Wordt de diagnostiek wel vergoed als een leerling niet ernstig, enkelvoudig dyslectisch blijkt te zijn?

Ja. Als voldaan is aan de voorwaarden in de regeling en als uit de diagnostiek blijkt dat er geen sprake is van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie, dan wordt wel de diagnostiek vergoed, maar niet de behandeling.
De regeling kent twee belangrijke beslismomenten voor de vergoeding. Als wordt beoordeeld of  het leerlingdossier van de school dat de ouders overleggen wanneer ze hun kind aanmelden, het vermoeden van ernstige dyslexie voldoende onderbouwt. Als dit het geval is, kan vergoede diagnostiek plaatsvinden. Als vervolgens uit de diagnostiek blijkt dat er sprake is van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie, dan kan er ook vergoede behandeling plaatsvinden.

Naar boven