Protocol Dyslexie mbo

Protocol Dyslexie mbo

Boek

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige onderwijs in het mbo en de geldende wet- en regelgeving. Het bevat richtlijnen voor signalering, diagnosticering en begeleiding van studenten met leesproblemen en/of dyslexie in het mbo. Het herziene protocol is bedoeld voor docenten, coördinatoren zorg en het management.

In 2010 is het eerste Protocol Dyslexie mbo uitgegeven door CINOP in opdracht van het ministerie van OC&W. Er is sinds die tijd veel veranderd op het gebied van dyslexie. Zo is in 2014 de Wet op Passend Onderwijs ingevoerd en zijn er nieuwe inzichten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek. Het protocol is daarom in 2017 herzien door het Expertisecentrum Nederlands samen met CINOP, ITTA, KPC Groep en in nauwe samenwerking met verschillende mbo-instellingen verenigd in het Landelijk Netwerk Dyslexie en Dyscalculie mbo.

Belangrijke vernieuwingen zijn hier op een rijtje gezet. Het herziene protocol:

  • sluit aan bij de huidige wet- en regelgeving;
  • past bij het beroepsgerichte karakter van het mbo;
  • staat in logische verbinding met de protocollen voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs;
  • biedt praktische handvatten voor de student, docent en coördinator zorg om de overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo vorm te geven;
  • geeft de docent, coördinator zorg en student inzicht in welke rol de student zelf kan spelen om de ondersteuning te realiseren die hij nodig heeft tijdens de studie, stages en (later) in het werk (empowerment).

 

De bijlages bij het Protocol Dyslexie mbo zijn op deze pagina te downloaden.