Over ons

Deze website is ontwikkeld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, en is bedoeld als centraal digitaal platform waarop ouders, professionals en beleidsmakers alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben over laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg. Het platform www.dyslexiecentraal.nl vervangt de eerdere website van het Stimuleringsprogramma, www.informatiepuntdyslexie.nl, en ook de website van het Masterplan Dyslexie, www.masterplandyslexie.nl. De ontwikkelde kennis en materialen van deze eerdere websites zijn opgenomen in dit nieuwe digitale platform. 

Vanuit het Ministerie van OCW is een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs, kortweg het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. In het kader van dit Stimuleringsprogramma moeten scholen beter in staat worden gesteld om systematisch te kunnen werken aan het op preventieve, integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Het programma richt zich op scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en stimuleert hierbij nadrukkelijk ook de samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen. 

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands (EN) in samenwerking met Oudervereniging Balans en het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). 
Het Stimuleringsprogramma wordt ondersteund en geadviseerd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Expertisecentrum Nederlands (EN), Oudervereniging Balans, Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Netwerk LPO), Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), de Landelijke Beroepsvereniging van Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) en Project COM

De coördinatie van het programma is in handen van twee programmamanagers, aangesteld via het Expertisecentrum Nederlands, dat als opdrachtnemer en penvoerder van het uitvoerende consortium fungeert.  

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Meer weten over het programma?
Lees meer over Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Proclaimer

Meer weten over deze website?
Lees meer over Proclaimer