Werken met protocollen in het voortgezet onderwijs

Protocol Dyslexie - Voortgezet Onderwijs

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs biedt een leidraad voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van dyslexiebeleid.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 • Schoolbeleid voor dyslexie
 • Wat is dyslexie?
 • Signalering en doorverwijzing
 • Sociaal-emotionele ondersteuning in de lessen
 • Pedagogisch-didactische ondersteuning tijdens de les
 • Vakspecifieke ondersteuning Nederlands & Moderne Vreemde Talen
 • Aanpassing van het onderwijs: compenserende faciliteiten en dispensaties
 • Ondersteuning buiten de lessen
 • Wet- en regelgeving
 • Ouders en school

Het boek bevat ook praktische vragenlijsten en formulieren, zoals intakevragenlijsten, signalenlijst lees- en spellingproblemen en een format voor een plan van aanpak. 

Een dyslexiebeleid op het voortgezet onderwijs is een middel om de volgende doelen te bereiken:  

 • Dyslectische leerlingen kunnen die opleiding volgen waartoe ze op basis van hun cognitieve capaciteiten in staat zijn. 
 • Ze kunnen omgaan met hun dyslexie. 
 • Ze vergroten hun functionele lees- en schrijfvaardigheid, zo nodig met hulpmiddelen. 

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is ontwikkeld voor directie, middenmanagement (afdelingsleiders, (zorg)coördinatoren, zorgspecialisten, dyslexie-experts, dyslexiecoaches, remedial teachers en mentoren) en docenten. 

Meer informatie over het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is hier te vinden. 

Zelf aan de slag?

Gebruik de protocollen om na te gaan of de voorwaarden voor goed lees- en spellingonderwijs op orde zijn. Ook kun je aan de hand van de protocollen bekijken of het dyslexiebeleid zoals het nu op papier is gezet, aansluit bij recente ontwikkelingen en regelgeving op dit gebied. Daarnaast is in elk protocol in het laatste hoofdstuk beschreven welke afspraken van belang zijn om vast te leggen in het schoolbeleid. Veranderingen zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van de leerkracht of docent, maar van alle lagen binnen en buiten de school. De Dyslexiemonitor biedt een mooi startpunt; het geeft namelijk een overzicht welke punten binnen het dyslexiebeleid al voldoende aanwezig zijn en op welke punten het nog verbeterd kan worden. 
Komt er bijvoorbeeld naar voren dat het algemene lees- en spellingonderwijs wel op orde is, maar de extra begeleiding niet goed van de grond komt? Overleg met het team samen over hoe dit aangepakt kan worden en maak hier schoolbrede afspraken over. Evalueer regelmatig met elkaar of het lukt om de afspraken uit te voeren.